Pakiet Zadań 5

WP 5. Budowanie potencjału poprzez zakup, rozwój i modernizację sprzętu badawczego.

Lider pakietu zadań nr 5: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl

W celu zapewnienia wzrostu innowacyjności w ENGINE należy zmodernizować stary sprzęt laboratoryjny i nabyć nowy. Pakiet zdań nr 5 koncentruje się na zakupie, rozwoju i modernizacji sprzętu, który będzie stanowić laboratoryjne podłoże ENGINE. Głównym celem modernizacji sprzętu dla projektu jest zapewnienie podstaw do wspierania badań naukowych i potencjału innowacyjnego w Centrum. Rozwój infrastruktury i związane z nim poszerzenie zakresu działalności badawczej podejmowanej przez ENGINE umożliwi bliższą współpracę z partnerami biznesowymi.

Szczegółowy plan zakupu, rozbudowy i modernizacji sprzętu badawczego dla każdego laboratorium jest opisany w ramach odrębnych zadań. Niektóre urządzenia z WT 5.1 i WT5.2 mogą się pokrywać, ale głównym powodem posiadania dwóch odrębnych laboratoriów z częściowo podobnym sprzętem jest odmienne przeznaczenie poszczególnych laboratoriów. Badania prowadzone w ramach Laboratorium Sieci Złożonych i Analizy Wielkich Zbiorów Danych (WT5.1) będą skoncentrowane na analizie wielkich zbiorów danych, ekstrakcji przydatnych wzorców ze zbiorów danych itp. Laboratorium to będzie zorientowane na informacje. Z drugiej strony, zmodernizowane Laboratorium Obliczeń Rozproszonych i Eksploracji Danych (WT5.2) będzie przeprowadzać eksperymenty dotyczące przetwarzania równoległego i rozproszonego niskiego poziomu, w tym dostosowywania konfiguracji sprzętowej, analizy efektywności itd. Będzie ono zorientowane na procesy. Z tego powodu oba laboratoria i ich sprzęt muszą istnieć oddzielnie. Dodatkowe szczegóły są podane w odpowiednich opisach pakietów zadań.

Zgodnie z polskimi przepisami (ustawa o zamówieniach publicznych), procedura zamówień publicznych musi być stosowana, jeżeli wartość zakupu przekracza 14 000 EUR, dlatego wszyscy dostawcy sprzętu dla projektu ENGINE będą wybierani według kryterium najniższej ceny (najlepszy stosunek jakości do ceny), w warunkach przejrzystości i równego traktowania, zgodnie z przepisami prawa polskiego (ustawa o zamówieniach publicznych) i przepisami wewnętrznymi WrUT określonymi w dokumencie „Zasady dotyczące procedur zamówień publicznych na Politechnice Wrocławskiej” sygn. ZW 43/2010. Liderzy zadań będą brali udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w wyborze dostawców. W wyniku wszystkich działań podejmowanych w ramach tego pakietu zadań wskazany sprzęt będzie instalowany w laboratoriach ENGINE.

Oświadczamy, że zakupiony sprzęt będzie instalowany w laboratoriach badawczych WrUT i nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.

 Opisy Zadań: