Zadanie 1.3 – Monitorowanie etapu projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl

Komitet Sterujący zbiera się co najmniej cztery razy w roku w celu przeglądu postępów projektu ENGINE. RICO opracowuje protokoły z posiedzeń, które dostarczane są członkom Komitetu Sterującego oraz liderom zadań. W celu ograniczenia kosztów działań logistycznych, posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w siedzibie Politechniki Wrocławskiej (WrUT). Liderzy pakietow zadań są odpowiedzialni za monitorowanie, zarządzanie i sprawozdawczość ze swych pakietów zadań. Liderzy pakietów zadań podlegają bezpośrednio Koordynatorowi Projektu i Menedżerowi Projektu.