Zadanie 1.5 – Komunikacja z KE i sprawozdawczość

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Zadaniem PM jest analiza wyników wszystkich działań projektowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z postępów w odniesieniu do celów projektu i planowanych działań. Każdy z liderów pakietów zadań, we współpracy z właściwymi liderami zadań, co sześć miesięcy przedstawia swój wkład do sprawozdania. PM kieruje się wytycznymi KE dotyczącymi procedur sprawozdawczych. W czasie trwania projektu na potrzeby KE zostaną opracowane 2 sprawozdania okresowe oraz sprawozdanie końcowe. Ze względu na wysokość finansowania każdy okres sprawozdawczy podlega audytowi finansowemu. Oprócz obowiązkowych sprawozdań dla KE PM z pomocą RICO na każde posiedzenie Komitetu Sterującego opracowuje krótkie podsumowanie z realizacji projektu oraz sprawozdanie z przeglądu śródokresowego – na posiedzenie Międzynarodowego Zespołu. PM z pomocą RICO jest odpowiedzialny za organizację audytu i współpracę z audytorami.