Zadanie 1.6 – Koordynator naukowy

Lider zadania: Halina Kwaśnica, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl

Koordynator naukowy (Scientific Coordinator – SC) jest odpowiedzialny za postępy naukowe projektu. W projekcie ENGINE bierze udział szereg grup badawczych o bardzo rozległych zainteresowaniach. Ważną częścią projektu ENGINE jest wymiana badaczy wysokiego szczebla między uczelniami partnerskimi. SC w szczególności zajmuje się weryfikacją wskaźników, za pomocą których mierzona jest skuteczność tych wymian dla celów projektu. Aby umożliwić osiągnięcie najlepszych wyników naukowych, SC ściśle współpracuje z liderami WP, Komitetem Sterującym oraz Międzynarodowym Zespołem Doradczym. W ramach projektu ENGINE planowany jest szereg konferencji, warsztatów, seminariów i sesji „okrągłego stołu”. SC zatwierdza poziom naukowy tych wydarzeń oraz ich wpływ na cele projektu ENGINE. SC jest dodatkowo odpowiedzialny za analizę wpływu każdego z wyników (będących częścią niniejszego wyniku) na zwiększenie potencjału badawczego Politechniki Wrocławskiej i na jego zrównoważenie.