Zadanie 4.1 – Prof. Reda Alhajj – Naukowiec z dziedziny eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:

Naukowiec: Prof. Reda Alhajj, Uniwersytet w Calgary, Alberta, Kanada
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w obszarze eksploracji i analizy sieci złożonych (Complex Network Analysis and Mining)
Okres zatrudnienia: 12M
Link do artykułu: http://engine.pwr.edu.pl/en/news/156-prof-reda-alhajj-our-new-staff-member

Sylwetka naukowca:

Prof. Reda Alhajj uzyskał stopień inżyniera w dziedzinie inżynierii komputerowej w 1988 r.na Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym (Middle East Technical University) w Ankarze (METU), Turcja. Po ukończeniu  z wyróżnieniem studiów inżynierskich na METU, zaproponowano mu pełne stypendium w celu przystąpienia do programu dla absolwentów w zakresie inżynierii komputerowej i informatyki (Information Sciences) na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze, gdzie otrzymał tytuł magistra nauk technicznych i doktora, odpowiednio w latach 1990 i 1993. Obecnie jest profesorem na Wydziale Informatyki na Uniwersytecie w Calgary, prowincja Alberta, Kanada.  Opublikował ponad 300 prac w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i na konferencjach. Pracował w komisji programowej kilku wiodących międzynarodowych konferencji, w tym IEEE ICDE, IEEE ICDM, IEEE IAT, SIAM DM; przewodniczący programowy następujących: IEEE IRI-2008-2009-2010-2011, OSINT-WM-2008-2009-2010-2011, ASONAM-2009-2010-2011, CASON-2009-2010, MS-2007-2009-2010. Jest założycielem i redaktorem naczelnym Springer Journal of Social Networks Analysis and Mining , redaktorem założycielem serii Springer Lecture Notes on Social Networks, redaktorem partnerem w IEEE SMC – część C i jest członkiem redakcji Journal of Information Assurance and Security, Journal of Data Mining and Bioinformatics, Journal of Data Mining, Modeling and Management; był gościnne redaktorem licznych wydań specjalnych oraz redagował wiele sprawozdań konferencyjnych. Podstawowe prace i podstawowe zainteresowania badawcze prof. Alhajj’a dotyczą takich obszarów jak: biologia obliczeniowa (computational biology) i bioinformatyka, eksploracja danych, systemy wieloagentowe (multiagent systems), integracja schematu (schema integration)  i re-engineering, sieci społeczne i XML. Obecnie kieruje zespołem badawczym złożonym z 10 doktorów i 8 studentów studiów magisterskich. Prof Alhajj niedawno otrzymał wspólnie z dr Jonem Rokne darowiznę w postaci sprzętu o wartości 5 000 000 dolarów od RBC i Teradata na rzecz badań w obszarze obliczeń inteligentnych i bioinformatyki.  Ma na koncie ponad 250 prac i ponad 500 cytowań zewnętrznych zarejestrowanych w bazie danych Scopus, indeks h = 11.

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

Prof. Reda Alhajj zapewnia unikalną, cenioną w świecie wiedzę ekspercką w dziedzinie analizy sieci społecznych (social network analysis), eksploracji danych i analizy dużych zbiorów danych. W szczególności wprowadzi do ENGINE nowe kierunki badań w tych dziedzinach.  Na podstawie swojego doświadczenia we współpracy z amerykańskimi korporacjami (np. Teradata), będzie zwiększał potencjał ENGINE we współpracy z przemysłem również na poziomie międzynarodowym. Rozszerzy on także międzynarodową współpracę naukową zespołu ENGINE.
Jego działalność badawcza w ramach ENGINE będzie koncentrować się na:

 • Eksploracji danych dla dużych baz danych
 • Analizie dużych i multimodalnych sieci złożonych (multi-modal complex networks)
 • Zastosowaniach analizy sieci społecznych w przemyśle
 • Klasyfikacji węzłów sieci
 • Predykcji połączeń w sieciach
 • Inteligencji kolaboratywnej
 • Analizie i modelowaniu ewolucji sieci

W szczególności będzie zobowiązany do:

 • Bycia współautorem przynajmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR razem z innymi członkami zespołu ENGINE (suma IF tych czasopism powinna być większa niż 3,6)
 • Współpracy z członkami ENGINE przy ASONAM 2015, WT 3.1
 • Sprawowania opieki nad doktorantami WrUT (ENGINE)
 • Przygotowania i przeprowadzenia szeregu działań tworzących potencjał zespołu ENGINE w temacie analizy i eksploracji sieci złożonych.