Zadanie 4.6 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie rozpoznawania wzorców złożonych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:

Naukowiec: Wakat
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie rozpoznawania złożonych wzorców
Okres zatrudnienia: 12M

Sylwetka naukowca:

Naukowiec powinien być ekspertem w następujących obszarach badań: uczenie maszynowe, zwłaszcza metody dedykowane klasyfikatorom złożonym i klasyfikatorom, które są w stanie pracować z niestacjonarnym modelem klasyfikacji, jak również posiadać doświadczenie w przygotowywaniu propozycji projektów badawczych, szczególnie w ramach Europejskich Programów Ramowych. Ekspert od co najmniej 5 lat powinien posiadać tytuł doktora, a także znaczący wykaz cytowanych publikacji w dziedzinie rozpoznawania wzorców, tj. minimalna suma IF – 20, indeks h co najmniej 5. Kandydat powinien był również uczestniczyć w przynajmniej 3 grantach finansowanych przez UE (najlepiej Europejskie Programy Ramowe).

W szczególności osoba ta będzie zobowiązana do bycia współautorem co najmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR (suma wskaźników IF tych czasopism > 3) wraz z innymi członkami zespołu ENGINE oraz do przygotowania i przeprowadzenia szeregu kursów naukowych dla zespołu ENGINE, dotyczących rozpoznawania wzorców złożonych, zwłaszcza podejścia zespolonego (combined approach) i zmiany parametrów modelu (concept drift).

Badania zatrudnionego kandydata w ramach ENGINE będą się koncentrować na następujących dziedzinach:

  • rozpoznawanie wzorców złożonych
  • podejście zespolone
  • zmiana parametrów modelu.