Zadanie 6.2 – Warsztaty „Mądre patentowanie (smart patenting) – jak chronić, aby nie ograniczać”

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Obszar tematyczny: patentowanie, ochrona i zarządzanie własnością intelektualną i wiedzą specjalistyczną
Czas trwania: 2 dni
Szacowana liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i innowacje
Liczba wydarzeń: 2

Zadanie to ma na celu stworzenie, zarówno dla partnerów naukowych jak i przemysłowych, rocznych warsztatów, dotyczących problemu dobrych praktyk patentowych. Warto zauważyć, że w Polsce brak jest ścieżek prawnych pozwalających chronić własność intelektualną pochodzącą z inteligencji sieciowej – taką jak algorytmy, programy i metody. Dlatego w Centrum ENGINE chcielibyśmy zwiększyć świadomość związaną z tym problemem. Zgodnie z propozycją będziemy opracowywać nowe sposoby tworzenia ochrony patentowej – w taki sposób, że w tym samym czasie, będzie chroniona własność intelektualna i jednocześnie nie będzie ograniczony otwarty dostęp do algorytmów dla wszystkich (opinii publicznej). Wiąże się z tym znaczenie dzielenia się wiedzą z naszymi partnerami. Te warsztaty pozwolą rozpropagować dobre praktyki w patentowaniu wśród naszych współpracowników i wyszkolić zespół, aby zawsze troszczył się o wyniki swoich badań z prawnego punktu widzenia. Mamy nadzieję, że te warsztaty okażą się ważnym krokiem w kierunku chronionych, a jednocześnie otwartych pomysłów.