Zadanie 6.5 – Utworzenie nowego Biura ds. Współpracy Nauki i Biznesu

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl
Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu (RICO) będzie znaczącym kamieniem milowym projektu ENGINE, wzmacniającym potencjał Centrum w następujących dziedzinach: rozwijanie współpracy z przemysłem, transfer wiedzy, wspieranie rozwoju innowacji, prawo własności intelektualnej, potencjalne zastosowania w odniesieniu do 7 PR/Horizon 2020 i innych funduszy/programów, realizacja projektów i zarządzanie projektami.
Zadania RICO w Centrum ENGINE:

 • rozwijanie współpracy z przemysłem,
 • dostarczanie wiedzy i wspieranie procesu transferu technologii, zastosowania techniczne, plany komercjalizacji,
 • opracowanie schematów współpracy przemysłowej
 • dostarczanie wiedzy eksperckiej na temat praw własności intelektualnej (IPR), transferu wiedzy, kwestii dotyczących patentowania,
 • rozeznanie możliwości finansowych (Programy Ramowe, fundusze strukturalne, inne programy i dotacje) na potrzeby programu współpracy badawczej – projekty przemysłowe i ich zastosowanie,
 • wspieranie przygotowania wspólnych projektów badawczych realizowanych z partnerami przemysłowymi,
 • monitorowanie priorytetów polityki innowacyjności i strategii na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • dostarczenie wiedzy eksperckiej w kwestiach finansowych i administracyjnych, wspieranie koordynatora projektu i kierownika projektu w kwestiach finansowych i administracyjnych

Dodatkowe obowiązki RICO w Projekcie ENGINE:

 • wsparcie realizacji i zarządzania WP 6: organizacja seminariów i warsztatów, przygotowanie katalogu z ofertą dla branży przemysłowej,
 • Wsparcie kierownika projektu w sprawach administracyjnych i finansowych, takich jak pomoc prawna i finansowa dla koordynatora projektu i kierownika projektu, weryfikacja kwalifikowalności kosztów zgodnie z zasadami finansowymi 7 PR, przygotowanie i złożenie FORMs C, jak również uzasadnienia kosztów, współpraca z audytorem zewnętrznym w procesie sporządzania sprawozdań finansowych dla KE, zbieranie dokumentów związanych z projektem.

Zespół RICO będzie składał się z:

 • Jednego nowo zatrudnionego menedżera ds. innowacji i współpracy z przemysłem, odpowiedzialnego za opracowanie nowych metod ochrony patentowej, tworzenie spin-off/spin-out, ożywianie współpracy z przemysłem, transfer wiedzy, pomoc we wszystkich działaniach WP 6 w celu zapewnienia, że innowacyjny charakter ENGINE jest odpowiednio zauważalny. Osoba ta zostanie zatrudniona (z funduszy projektu) na okres 30 miesięcy. Po zakończeniu projektu wynagrodzenie menedżera będzie opłacane z funduszy przeznaczonych na inne projekty. Liczba nowych projektów będzie jednym ze wskaźników wydajności menedżera.
 • Jednej osoby oddelegowanej z Centrum ENGINE do pomocy PM (kierownikowi projektu) w trakcie wykonywania zadań z WP 1 i WP 7.