Category Archives: Pakiety Zadań

Zadanie 1.2 – Zarządzanie aspektem finansowym i administracyjnym

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Menedżer Projektu opracowuje 7 półrocznych planów działania, które zostaną wdrożone po akceptacji przez Komitet Sterujący. PM podejmuje – przy pomocy RICO (Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu) – wszelkie konieczne kroki w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego, aby wypełnić wymogi Komisji dotyczące sprawozdawczości administracyjnej i

Zadanie 2.12 – The Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, Holandia (NIVEL)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator NIVEL: Robert Verheij, R.Verheij@nivel.nl Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Transfer wiedzy i doświadczeń między NIVEL a Politechniką Wrocławską w zakresie działań, procedur oraz organizacji współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi (NIVEL) a biznesem z uwzględnieniem holenderskich MŚP, np. dostawców

Zadanie 5.3 – Rozbudowa laboratorium teleinformatyki i sieci komputerowych

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzysztof.walkowiak@pwr.wroc.pl Rozbudowa laboratorium ma na celu wykonanie wielu badań symulacyjnych skoncentrowanych na  zorientowanym na treść podejściu sieciowym, jak również w celu weryfikacji modeli optymalizacyjnych i algorytmów proponowanych do różnych zadań związanych z problemami projektowania sieci. Głównym narzędziem badawczym będzie OPNET Modeler wyposażony w dodatkowe moduły, np.

Zadanie 3.5 – Warsztaty dot. postępów w uczeniu maszynowym

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów dot. postępów w uczeniu maszynowym jest szkolenie kadry ENGINE w zakresie głównych zaawansowanych metod i technik wykorzystywanych przy uczeniu maszynowym, rozpoznawania wzorców i eksploracji danych, szczególnie w odniesieniu do danych powiązanych.

Zadanie 1.3 – Monitorowanie etapu projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Komitet Sterujący zbiera się co najmniej cztery razy w roku w celu przeglądu postępów projektu ENGINE. RICO opracowuje protokoły z posiedzeń, które dostarczane są członkom Komitetu Sterującego oraz liderom zadań. W celu ograniczenia kosztów działań logistycznych, posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w siedzibie Politechniki Wrocławskiej

Zadanie 2.13 – Tampere University of Technology, Department of Signal Processing, Tampere, Finlandia (TUT)

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Koordynator TUT: Irek Defee, irek.defee@tut.fi Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Nowe style interakcji człowiek-komputer Aplikacje mobilne Multimedia w sieciach heterogenicznych Modelowanie użytkownika Zasady przetwarzania sygnałów i informacji Badania dla biznesu, szczególnie dla MŚP przy wykorzystaniu dobrze wyposażonych laboratoriów

Zadanie 5.4 – Rozbudowa laboratorium inteligentnej analizy sygnału biomedycznego

Lider zadania: Marek Kurzyński, marek.kurzynski@pwr.wroc.pl Zgodnie z założeniami laboratorium to ma być wykorzystywane do prowadzenia badań na wybranych aplikacjach komputerowych związanych z ICT w dziedzinie medycyny. Pomysł unowocześnienia laboratorium częściowo wywodzi się z zaangażowania zespołu Centrum ENGINE w projekt TRANSFoRm – Zrównoważone Badania Medyczne a Bezpieczeństwo Pacjentów w Europie. To

Zadanie 3.6 – Warsztaty dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniu

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Celem warsztatów dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniach jest przedstawienie kadrze ENGINE możliwych zastosowań inteligencji sieciowej. Dzięki temu warsztatowi pracownicy ENGINE zdobędą i pogłębią wiedzę na temat sposobów skutecznego zastosowania inteligencji sieciowej do rozwiązywania

Zadanie 1.4 – Koordynacja projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Międzynarodowy Zespół Doradczy to niezależny komitet doradczy. Zespół ten spotyka się trzykrotnie w czasie trwania projektu. Posiedzeniom przewodzi Koordynator Projektu; zapraszenie członków, sporządzanie protokołów i inne zagadnienia logistyczne pozostają w gestii PM wspieranego przez RICO. Zadaniem Międzynarodowego Zespołu Doradczego jest przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektu.

Zadanie 2.14 – Universidad Carlos, III de Madrid, Computer Science Department, Madryt, Hiszpania (UC3M)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UC3M: Ricardo Colomo-Palacios, rcolomo@inf.uc3m.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza sieci społecznych z zastosowaniem do np. zarządzania zasobami ludzkimi; obejmuje ona również przetwarzanie danych powiązanych; Sieci semantyczne i eksploracja sieci – analiza danych wydobytych z sieci; Przetwarzanie

« Older Entries