Projekty

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • KGHM Polska Miedź S.A. 2003r. Określenie możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji do sterowania złożonymi agregatami metalurgicznymi na jednym z wybranych etapów procesu przetopu zawiesinowego
 • Infis Sp. z o.o 2013. Opracowanie metody wyznaczania poprawności techniki jazdy, przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej, na podstawie parametrów rejestrowanych w systemie monitorowania GPS pojazdów Infis (Dolnośląski Bon na Innowacje)

Realizowane projekty badawcze:

 • Metody wyszukiwania informacji obrazowej i budowy wyszukiwarek wykorzystujących treść obrazów (Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines). Projekt w ramach współpracy polsko-singapurskiej, finansowany przez MNiSzW i Agency for Science, Technology and Research A*. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr. 65/N-SINGAPUR/2007/0 z dnia 30 listopada 2007r. 2008-2011. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Wykorzystanie obrazów kapilaroskopowych jako podstawy do automatycznego diagnozowania stanu naczyń krwionośnych. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N 518 020 32/1454, 2006-2008. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Budowa kompleksowego systemu komputerowej analizy i pomiaru nadmiaru płynu mózgowo – rdzeniowego śródmózgowia, wspomagającego decyzje radiologiczne oraz neurochirurgiczne. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N518 022 31/1338, 2006- 2008. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Algorytmy Ewolucyjne w Projektowaniu Sieci Neuronowych. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3 T11C 039 30. 2006-2007. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Opracowanie nowych metod redukcji klasyfikatorów złożonych. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 3 T11C 057 29, 2005-2007. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Algorytmy ewolucyjne jako uniwersalne narzędzie do rozwiązywania problemów układania planów zajęć na uczelniach wyższych. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 3 T11C 350 174, 2004 –2006. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazów do oceny ekspresji receptora HER-2 w komórkach raka gruczołu piersiowego, 2011-2014. Kierownik projektu: H. Kwaśnicka.
 • ENGINE – European research Centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement (Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje). Projekt finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego UE, podprogram Możliwości (Capacities), typ finansowania Akcje koordynacyjne i wspierające (Coordination and support actions), temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential) -FP7-REGPOT-2012-2013-1 (od 2012).
 • Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 157/T11/05/29, 2005-2008. Kierownik projektu: M. Piasecki.
 • Półautomatyczna konstrukcja zasobów leksykalnych przez rozpoznawanie relacji semantycznych na podstawie danych morfo-syntaktycznych i semantycznych w korpusach tekstu. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr N N516 068637, 2009-2012. Kierownik projektu: M. Piasecki.
 • SyNaT: Zadanie badawcze ‘Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy’, 2010-2014. NCBiR (Lider – Uniwersytet Warszawski). Kierownik projektu na PWr.: M. Piasecki.
 • Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna. 7.PR nr kontraktu 212230, akronim: CLARIN. 2009-2011. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela. Kierownik projektu na PWr.: M. Piasecki.
 • Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych (Nekst). Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Lider: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu na PWr.: M. Piasecki.
 • Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna. Decyzja nr 6358/IA/119/2013 z dnia 15 luty 2013 roku, wydana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2013-2015. Kierownik projektu: M. Piasecki.
 • Wielopoziomowe algorytmy rozpoznawania ręcznie pisanych tekstów medycznych (2005 – 2008), projekt MNiSW, numer 3T11E00528. Kierownik projektu: J. Sas.